Gegevensbescherming

Slagerij Bodson hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”) en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“Verordening”).

Wij willen u graag op de hoogte brengen van de verwerking van uw persoonsgegevens en van uw rechten in dit verband. Door onze website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens door Bodson Butchers op de in dit document beschreven wijze.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in ons beleid inzake gegevensbescherming. Elke substantiële wijziging zal altijd duidelijk worden meegedeeld op onze website. Wij raden u niettemin aan dit document regelmatig te raadplegen.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Guillaume Bodson, Slagerij Bodson is verantwoordelijk voor de website.

Contact informatie :

Slagerij Bodson SRL

Straat Alphonse Eloy, 2

6940 Durbuy (België)

BE 0691365916

boucheriebodsondurbuy@skynet.be

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de door Boucherie Bodson nagestreefde doeleinden te bereiken.  De categorieën gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, worden hieronder opgesomd.

  • Verbindingsgegevens (IP-adres, enz.)

3. Wat zijn de doelstellingen van het project?

Boucherie Bodson verzamelt uw persoonsgegevens enkel en alleen om u een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikservaring van de site te bieden. Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens kan toenemen naarmate u intensiever gebruik maakt van onze site.

De verwerking van uw persoonsgegevens is derhalve noodzakelijk voor de goede werking van de site en de levering van onze diensten. Boucherie Bodson verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te verwerken

  • U kunt contact met ons opnemen via e-mail, op het adres dat u in ons contactformulier vindt. Bij gebruik van ons contactformulier worden geen gegevens in een databank opgeslagen. 

Wanneer u onze site bezoekt, worden bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Met deze gegevens kunnen wij uw gebruikerservaring optimaliseren. Deze gegevens omvatten uw IP-adres, het geografische gebied van raadpleging, de dag en het tijdstip van raadpleging, en de geraadpleegde pagina’s. Door onze site te bezoeken, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden.

U hebt controle over de gegevens die u aan ons meedeelt. In geval van onvolledige of foutieve gegevens behoudt Boucherie Bodson zich het recht voor om bepaalde activiteiten tijdelijk of definitief te onderbreken of op te schorten.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt. Uw persoonlijke gegevens zullen dus niet worden verkocht, doorgegeven of doorgegeven aan derden, tenzij u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Boucherie Bodson heeft alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om een inbreuk op de gegevens te voorkomen.

 4. Wij gebruiken ook cookies!

Wanneer u onze site bezoekt, kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Wij gebruiken cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden aan onze vaste bezoekers.

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Als u onze site bezoekt, raden wij u aan uw cookies te activeren. Het staat u echter vrij om deze desgewenst via uw browserinstellingen uit te schakelen. Voor meer details verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

5. Wat zijn mijn rechten?
5.1. Garantie van eerlijke en rechtmatige verwerking

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt in overeenstemming met de gerechtvaardigde doeleinden als omschreven in punt 3. Zij worden op passende, relevante en niet-excessieve wijze verzameld en verwerkt en worden niet langer bewaard dan nodig is om de doeleinden te verwezenlijken.

Alle technische en veiligheidsmaatregelen zijn genomen om de risico’s van illegale of ongeoorloofde toegang tot of verwerking van uw persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. In geval van inbraak in haar informaticasystemen, zal Boucherie Bodson onmiddellijk alle nodige maatregelen treffen om de schade tot een minimum te beperken.

2. Recht van toegang

Indien u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. Zo heeft u het recht te weten wat de doeleinden van de verwerking zijn, om welke categorieën gegevens het gaat, aan welke categorieën ontvangers de gegevens worden doorgegeven, welke criteria worden gehanteerd om de duur van de bewaring van gegevens te bepalen, en welke rechten u ten aanzien van uw gegevens kunt uitoefenen.

5.3. Recht op correctie

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. U kunt dit schriftelijk aanvragen.

5.4. Recht op wissen (of “recht om te worden vergeten”)

U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende gevallen:

  • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;

  • U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;

  • U hebt op geldige wijze gebruik gemaakt van uw recht om bezwaar te maken;

  • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

  • Uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Boucherie Bodson beslist zelf of aan de bovenstaande criteria is voldaan.

5.5. Recht om verwerking te beperken

In bepaalde omstandigheden hebt u het recht te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, met name in geval van betwisting van de juistheid van de gegevens, indien uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, indien de gegevens nodig zijn voor gerechtelijke procedures of gedurende de tijd die Boucherie Bodson nodig heeft om na te gaan of u uw recht op wissing geldig kunt uitoefenen.

5.6. Recht van bezwaar

U hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Boucherie Bodson zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij zij kan aantonen dat er dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw recht om bezwaar te maken.

5.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan een andere aanbieder, tenzij dit technisch onmogelijk is.

5.8. Recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de verwerkingshandelingen die aan de intrekking voorafgingen.

6. Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, moet u ons een verzoek zenden per aangetekende brief aan Guillaume Bodson of per e-mail aan boucheriebodsondurbuy@skynet.be
Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van het verzoek, antwoorden.

7. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Slagerij Bodson, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit gegevensbescherming wordt (https://www.privacycommission.be/).