Algemene verkoopvoorwaarden

Definities

Verkoper: La Boucherie Bodson, met maatschappelijke zetel te Rue Alphonse Eloy 2, 6940 DURBUY, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0785 291 412.

Product: het goed of de dienst dat of die u hebt gekocht, ongeacht of het om één of meer voorwerpen gaat.

Website: de website waar u het Product hebt gekocht.

Klant, U, Uw of Uw: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Product koopt via de Website.

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen deel uitmaken van zijn of haar commerciële, industriële, ambachtelijke of vrijetijdsactiviteit. (Art I.1.2°)

Professioneel: elke Klant die geen consument is.

De term “Partijen” verwijst zowel naar de Verkoper als naar de Klant.

Artikel 1101 van het Burgerlijk Wetboek omschrijft een overeenkomst als een overeenkomst waarbij een of meer personen zich jegens een of meer anderen verbinden om iets te geven, te doen of na te laten.

Een koop is een overeenkomst waarbij de een zich ertoe verbindt een zaak te leveren en de ander om ervoor te betalen. (Art 1582 van het Burgerlijk Wetboek)

Intellectuele eigendom

De op de site gepubliceerde inhoud wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van La Boucherie Bodson. Onder “inhoud” wordt verstaan de informatie, logo’s, foto’s, handelsmerken, tekeningen, modellen, slogans, databanken, enz. die op de site toegankelijk zijn. De technische aard van de site zelf, namelijk de computercode, wordt eveneens beschermd door de intellectuele eigendom.

Door onze site te bezoeken, wordt de gebruiker een beperkt recht verleend op toegang, gebruik en weergave van onze site en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van La Boucherie Bodson is het de gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen, te lenen, te verhuren of mee te delen aan het publiek.

Bescherming van persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die de gebruiker verstrekt bij het bezoeken en/of gebruiken van de site worden door La Boucherie Bodson uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Boucherie Bodson verzekert haar gebruikers dat zij veel belang hecht aan de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en hun persoonsgegevens, en dat zij zich ertoe verbindt hierover steeds duidelijk en transparant te communiceren.

Boucherie Bodson verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving op dit gebied na te leven, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Herroepingsrecht

De klant kan geen beroep doen op een herroepingsrecht wegens de bederfelijke aard van de producten die op de site van LA BOUCHERIE n.v. worden verkocht, in overeenstemming met artikel VI.53, 4° van het Wetboek van economisch recht.

Betaling

De op de Website vermelde prijzen per product zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten (tenzij anders aangegeven). Alle andere belastingen of kosten die tussen het ogenblik van de bestelling en de levering ontstaan, zijn ten laste van de Klant.

De verrichting moet gebeuren met een directe betaalmethode zoals Bancontact of debetkaart.

Levering

Leveringstermijn

Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd. Alle levertijden of -data die op de Website worden vermeld, zijn slechts indicatief en gaan in op de dag nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst.

Plaats van levering

De leveringen worden verricht op het adres dat de Klant bij het sluiten van het Contract heeft opgegeven. Bij leveringen aan huis wordt u, indien u afwezig bent op het tijdstip van de levering, via een bericht in uw brievenbus op de hoogte gebracht van het bezoek van de vervoerder.

Indien het Product niet op het door de Klant opgegeven adres kan worden geleverd, behoudt de Verkoper zich het recht voor om het Contract van rechtswege te beëindigen, onverminderd zijn andere rechten. De Klant zal van deze opzegging door de Verkoper in kennis worden gesteld. In ieder geval komen de onnodig gemaakte transportkosten voor rekening van de Klant, en indien de levering bederfelijke waren betreft, blijft de Klant gehouden het volledige bedrag daarvan te betalen.

Indien de levering in verschillende delen geschiedt, is de Verkoper gerechtigd elke levering als een afzonderlijke bestelling te beschouwen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De contractuele relatie tussen de Partijen wordt uitsluitend beheerst door het toepasselijke Belgische recht.

De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van alle mogelijke geschillen tussen de Partijen, behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht. De Verkoper kan, naar eigen goeddunken, ook beslissen om een vordering in te stellen bij een van de bevoegde rechtbanken overeenkomstig artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek.